Gym-Connected-Cardio-ElevationSeries-Exerciser-Cross-Trainer-S24

سعی كنید در هنگام خرید به خصوصیات زیر در دستگاهی كه می‌خرید توجه كنید: 1) بدنه 2) موت...