تردمیل وسیله ای برای تمرین و فعالیت بدنی ، به شکل راه رفتن یا دویدن در یک مکان بسته ...