اولین دلیلی كه مردم تردمیل رابرای ورزش انتخاب می‌كنند، راحتی است....

باید از انجام حرکاتی که درد کمر شما...

موتور تردمیل              ...

غلطك تردميل (رولینگ)        ...

تسمه موتور تردمیل...

کلید امنیت              ...