رژیم غذایی سالم داشته باشید و در هفته ورزش کنید...