چربی اضافی را کم و عضلات قوی بسازید...

در تمرین های هوازی عضله ساز، دوچرخه ثابت را انتخاب اول خود مد نظر قرار دهید...