تغذیه سالم، افزایش سوخت و ساز، استراحت و مصرف آب...

چربی اضافی را کم و عضلات قوی بسازید...