در طول حدود نیم ساعت می توانید 100 کالری بسوزانید....