که باعث شکنندگی استخوان‌ها می‌شود...

در میانسالی سالم و بانشاط باشید...