تمرینات را با وزنه شروع کنید، چون انرژی بدن در عضلات نهفته است...