نباید از یک برنامه‌ی کششی مناسب غافل شوید...

چربی اضافی را کم و عضلات قوی بسازید...