تغذیه سالم، افزایش سوخت و ساز، استراحت و مصرف آب...